ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

самооценка

самооценка

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”

ГРАД БЕЛОСЛАВ,ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, КВ. „АКАЦИИ”

Тел: 05112-25-69, 05112- 60-16

 

                                                                                              УТВЪРДИЛ:          

                                                                                               ДИРЕКТОР:..................................

                                                                                                               /ДОНКА  ЧАКАЛОВА/

 

ДОКЛАД

от проведено самооценяване на

на Професионална гимназия”Св.Димитър Солунски” гр.Белослав

за учебната 2012/2013г.

 

1.Цел на самооценяването:

   Да се направи оценка на осъществяваното в ПГ”Св.Димитър Солунски” професионално образование спрямо действащите стандарти чрез процеса на самооценяване. Да се насърчи екипа към действия за усъвършенстване качеството на предлаганото професионално образование и обучение.

 

2. Обща информация за условията, при които работи  ПГ ”Св. Д. Солунски”:

     През учебната 2012/2013 година в Професионална гимназия „Свети Димитър    Солунски” гр. Белослав се обучаваха 151 ученици, от които 104 в дневна форма на обучение и 47 в самостоятелна форма на обучение по професията „Корабен монтьор” в следните специалности:

“Корабни машини и механизми”;

„Корабни тръбни системи”;

„Ремонт на кораби”;

„Корабостроене”.

       Теоретичното обучение се извършва в сградата на ПГ”Св.Димитър Солунски”, а практическото в учебна работилница и учебна база на територията на фирма”МТГ-Делфин”АД. Гимназията има сключен договор с „МТГ-Делфин”АД, според който  учебна практика по заваряване, учебна практика по специалността и производствената практика се провеждат в учебната база  на предприятието, както и на реални работни места.

 

3. Налични ресурси:

3.1.Човешки ресурси

       Педагогическият колектив  на гимназията се състои от 11 учители.Всички са правоспособни по специалността си с изключение на учителя по английски език, който е завършил семестриално, но не е дипломиран.Един учител по професионална подготовка е с трета ПКС и директор с втора ПКС.В екипа има училищен психолог. Непедагогическият персонал включва 6,5 служители.

3.2.Материални ресурси

        Професионалната гимназия разполага с 8 кабинета за теоретично обучение , компютърен кабинет и интерактивен кабинет, една учебна работилница, физкултурен салон с фитнес-зала и тенис-зала, спортни площадки на открито за футбол и баскетбол,4  административни кабинета, училищна  библиотека.Училището ползва и учебна база, която е създадена през 2008г и съвременно оборудвана, на територията на „МТГ-Делфин”АД за провеждане на учебна и производствена практика.За учениците фирмата осигурява безплатно работно облекло и безплатен транспорт от училището до базата.

 

  3.3.Финансови ресурси

           Издръжката на един ученик по професията”Корабен монтьор” е 2011лв.Средната работна заплата за педагогическия персонал е 675лв. , а за  непедагогическия персонал е 478лв.Получените средства от участия в проекти са: по проект”УСПЕХ” – 8284лв., по проект”Ученически практики” – 4805лв. Средства от собствени приходи училището няма.

 

    4. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване

     Самооценката на гимназията се извършва по области и критерии, посочени в Заповед РД 09 – 872/29.06.2012г. на Министъра на образованието и науката и утвърдени в Приложение 2.

 

    5. Резултати от самооценяването по области:

От проведеното самооценяване се получиха следните резултати:

 

ОБЛАСТ 1:УЧИЛИЩЕН  МЕНИДЖМЪНТ:15,75

Критерии

1. Система за осигуряване качество на ПОО : 3,75

2. Инвестиции в ПОО :2,75

3. Квалификационна дейност: 2,3

4. Нормативно осигуряване: 2,8

5. Училищен персонал: 4,15

ОБЛАСТ 2: УЧИЛИЩНА СРЕДА: 13,25

Критерии

1.  Индивидуална среда на ученика: 3,50

2.  Училището като социално място: 2,00

3.  Материално-техническа база: 7,75

ОБЛАСТ 3:ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ: 23,15

Критерии:

1. Учебна дейност:7,50

2. Оценяване и самооценяване: 3,15

3. Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик: 3,00

4. Резултати от обучението: 4,50

5. Надграждане на знания и умения: 3,50

6. Педагогически постижения: 1,50

 

ОБЛАСТ 4: УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО: 10,65

Критерии:

1. Партньорство между преките участници в училищното образование: 3,75

2. Външно партньорство 6,9


КРАЙНА ОЦЕНКА: 62,80 Според скалата крайната оценка е много добра.

6. Анализ на получените резултати:

      В гимназията има разработени правила за повишаване качеството на Професионалното образование и обучение.

Участваме активно в национални програми и проекти като:проект „Ученически практики”по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с 1 учител и 10 ученици; проект по ПМС 129 – ''Подпомагане на Физическото възпитание и спорта'' с 1 учител; проект на асоциация»Интегро»- ''Да направим училището привлекателно за ромските деца в селските региони''с 2 учители и 20 ученици; проект ''Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски  хоризонти –УСПЕХ'' с 5 учители и  50 ученици. Имаме разработени и изпълнени 2 училищни проекта „Училище без изоставащи ученици” и „Изграждане на училищна беседка за отдих на ученици и учители”.

  Управлението на бюджета се извършва при стриктно спазване на законовите разпоредби, икономически целесъобразно като на всяко тримесечие се извършва отчет пред Общо събрание от директора за  изразходваните средства.   Осигурени са всички нормативно регламентирани социални придобивки. Училището няма задължения.   

 Квалификационната дейност за педагогическия персонал на вътрешноучилищно ниво се осъществява чрез три методически обединения – на учителите по общообразователна подготовка, на учителите по професионална подготовка и на класните ръководители.Квалификацията в методическите обединения е свързана  с актуалните проблеми на обучението и възпитанието, методическо подпомагане на училищните екипи за определяне на потребностите от квалификация чрез работни срещи и индивидуални разговори, подготовката за държавни зрелостни изпити, държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, открити уроци, мултимедийно интерактивно обучение,  мотивиране на педагогическите кадри за повишаване на поддържаща квалификация, споделяне на добри практики,

Извънучилищната квалификационна дейност е реализирана чрез следните участия:

Практически семинар на тема:„Подготовка на ученическо и учителско портфолио” от РААБЕ  България с лектор Елена Томова. В обучението взеха участие 11 учители.

Индивидуално участие на учители в квалификационни форми в съответна област:

1. „Сугестопедията – метод на обучение, акредитиран от ЮНЕСКО, който разкрива паметовите възможности.Приложение на сугестопедията в математиката”  - един учител.

2. „Мотивацията в работата на учителя”  - двама учители.

3. Повишаване на степен на професионална квалификация от трета за втора степен – един учител.

     Относителен дял на учители, участвали в различни квалификационни форми  в извънучилищна квалификационна дейност - 136%.

     Спазват се всички изисквания на нормативните документи относно правилното съхраняване на документацията, назначаването и уволняването на служители, формирането на работната заплата.

     Училището разполага с много добра материална база, осигурен е пропускателен режим,има охранителни камери в кабинетите и на входовете на сградата, но няма монтирани в коридорите. Образователно-възпитателният процес протича нормално, съобразно изискванията на ЗНП, ППЗНП, и Правилника за дейността на училището. Всички нормативни документи,необходими  за осъществяване дейността на училището са предоставени в учителската стая, както и  осигурен интернет до всеки кабинет .Уроците се планират съгласно ДОИ. В преподаването по учебните предмети се използват интерактивни методи , а при оценяването - разнообразни форми. Учителите спазват изискванията на Наредба 3 за оценяването. Училището разполага с мултимедии, интерактивна дъска, която се ползва от различни преподаватели, както за уроци за нови знания, така и за проверка на знанията. Голяма част от учениците могат да  работят с интерактивната дъска. В часовете учителите провеждат дискусии, дебати, решават казуси. Учителите създават атмосфера на доверие в часовете, могат да контролират поведението на учениците, да следят за реда и спазването на Правилника за дейността на училището. Учениците имат изградени умения за работа в екип, най-вече при изпълнение на групови задания. Почти 50% от учениците участват в предлаганите форми за извънкласни дейности.

          В област”Обучение и учене” резултатите от външно оценяване/ ДЗИ/ са ниски, задоволителни. Резултатите от Държавните зрелостни изпити са следните: по български език и литература 77% от завършилите са се представили успешно, а по втори ДЗИ едва 30% от завършилите успешно са положили втория ДЗИ по география и икономика.В резултат на което дипломираните ученици на първа/майска/сесия са само 30% от завършилите, което е незадоволително.Необходимо е учениците да се подпомогнат и мотивират за качествена подготовка и сполучлив избор на втори ДЗИ за постигане на положителни резултати.Резултатите от Държавните квалификационни изпити са много добри. Относителният дял на учениците от дневна форма на обучение  успешно положили и двата квалификационни изпита  за придобиване на втора квалификационна степен и получаване на  Свидетелство за професионална квалификация по професията”Корабен монтьор”, специалност „Корабостроене”от явилите се ученици е 95%, а от самостоятелна форма- 80%. От завършилите ученици 44% са реализирани по специалността,  а останалите 56%- на пазара на труда; 2ученици продължават образованието си във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Варна специалност”Технология на кораборемонта”.

          В област  „Училищно партньорство” има изградени добри взаимоотношения между преките участници в училищното образование.Изградено е добро партньорство между ръководството на училището и учителите, между учители и ученици, между учители и родители. Работи се активно с родители  на проблемните ученици, но не винаги има съдействие от тяхна страна.Търси се помощта на местната комисия за борба  с противообществените прояви. Необходимо е да се подобрят взаимоотношенията родител- учител, за да се решават бързо и ефективно възникналите проблеми относно посещаемостта на учениците и опазване на материалната база. Гимназията осъществява добро взаимодействие с фирми от бизнеса, с институциите в системата на народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление.

 

6.1.Постижения и добри практики :

 Учениците от гимназията участват активно в извънкласните дейности. Почти 50% от учениците са  организирани в СИП и проект „УСПЕХ”.По проект „Ученически практики”участваха 10 ученици и след края на стажа на петима от тях бе отправено предложение за работа във фирма”МТГ-Делфин”АД . Изградени са много добри бизнес отношения с фирма” МТГ-Делфин”АД за подготовка на специалисти по професията”Корабен монтьор”.Фирмата осигурява реални работни места за провеждане на производствената практика на учениците от 11 и 12 клас.Всяка година фирмата предлага работни места на завършилите успешно обучението си в Професионална гимназия”Св.Димитър Солунски”.

   Училището предлага и обучение в самостоятелна форма за възрастни, което дава възможност на много хора да  придобият желаното образование и да могат да защитят работните си места.

 

6.2.Области, нуждаещи се от подобрение:

В област”Училищен мениджмънт”да се изгради механизъм за мониторинг и контрол на дейностите по утвърдени критерии, да се изгради механизъм за ранно предупреждение от различни рискове.Създадените добри практики в училище да се опишат и споделят с други училища.

В област” Обучение и учене” по критерия: резултати от обучението  да се работи по целенасочено и качествено за постигане на по-добри резултати от външно оценяване на Държавните зрелостни изпити като се използват от учителите подходящи методи и форми на обучение и като се мотивират учениците за активно участие в подготовката за покриване на ДОИ  по всички предмети. Да се увеличи относителния дял на дипломираните ученици през майска сесия. Да се мотивират учениците за участие в олимпиадата по техническо чертане. Да се повиши седмичния брой часове за индивидуална работа с изоставащи ученици в часовете за консултации.

В областта”Училищно партньорство” да се създаде по-голяма заинтересованост на   родителите  към училищните проблеми и се увеличи посещаемостта на родителските срещи.

 

7.Приоритети за следващо самооценяване

       Работата  на педагогическият колектив да се съсредоточи приоритетно  върху  изпълнението на критериите и показателите в област” Обучение и учене” за постигане на по-добри резултати от външно оценяване на Държавните зрелостни изпити като се подпомагат учениците за по -сполучлив избор на втори ДЗИ и се мотивират  за постигане на ДОИ  чрез използване на разнообразни методически форми и похвати за повишаване на резултатите от външно оценяване.

8.Резюме от доклада

След проведената самооценка и извършен анализ на резултатите комисията направи следния извод:

Професионална гимназия”Св.Димитър Солунски”гр.Белослав е училище, в което има изградени добри практики на преподаване и учене и формирана положителна среда на взаимодействие между учители и ученици. Притежава много добра материално-техническа база и квалифициран педагогически и непедагогически персонал.Качеството на обучението е на добро ниво, съобразено с ДОИ. Над 60% от учениците се реализират  успешно на пазара на труда.

ПГ”Св.Димитър Солунски” се утвърждава като конкурентноспособно и предпочитано училище, стремящо се чрез квалифицирани учители да формира знания и професионални умения у учениците за реализация на общинския и национален пазар на труда.

Областта, в която трябва да се съсредоточи работата на колектива в бъдеще е обучение и учене за постигане на по-високи резултати от външно оценяване.

 

9.Приложения към доклада

Приложение 1 – Примерни количествени показатели за средата, в която функционира ПГ”Св.Димитър Солунски” гр.Белослав.

Приложения от 2 до 18  – таблици за самооценяване по области и критерии.

 

      Дата на изготвяне на доклада:................................             

 

Председател на комисия по самооценяване: Илиана Михайлова: ………………