ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg

Новини

самооценка 2013/2014

самооценка 2013/2014

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ”

ГРАД БЕЛОСЛАВ,ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, КВ. „АКАЦИИ”

тел: 05112-25-69, 05112- 60-16

 

                                                                                              УТВЪРДИЛ:          

                                                                                               ДИРЕКТОР:..................................

                                                                                                               /ДОНКА  ЧАКАЛОВА/

 

ДОКЛАД

от проведено самооценяване на

на Професионална гимназия”Св.Димитър Солунски” гр.Белослав

за учебната 2013/2014г.

 

1. Цел на самооценяване

Да се направи оценка на осъществяваното професионално образование и обучение спрямо

действащите стандарти като използва процеса на самооценяване. Да се насърчи екипа на

училището към усъвършенстване на качеството на предлаганото професионално образование и обучение на учениците.

2. Обща информация за условията, при които работи ПГ „Св. Д. Солунски

/ Приложение №1/

 

През учебната 2013/ 2014 г. в Професионална гимназия  „Св. Димитър Солунски” гр.Белослав се обучават 151ученици  , от които 117  в дневна форма на обучение  и   44 в самостоятелна форма  на обучение  по следните професии и специалности:

Професия: Корабен монтьор

Специалности:

1. Корабни машини и механизми -   2 паралелки – 9А и 10А клас

2. Корабни тръбни системи - 1 паралелка – 11А клас

3. Ремонт на кораби  - 1 паралелка – 12А клас

Професия:   Монтьор на подемно-транспортна техника

Специалност : Подемно-транспортна техника с електрозадвижване  1 паралелка – 9 Б клас

 

Теоретичното обучение се извършва в сградата на ПГ”Св.Димитър Солунски”, а практическото в учебна работилница и учебна база на територията на фирма”МТГ-Делфин”АД. Гимназията има сключен договор с „МТГ-Делфин”АД, според който  учебна практика по заваряване, учебна практика по специалността и производствената практика се провеждат в учебната база  на предприятието, както и на реални работни места.

 

 

3. Налични ресурси

3.1. Човешки ресурси

Педагогическият колектив на гимназията се състои от 12 учители , от които  11 учители са правоспособни  за длъжността си, само 1 учител  по английски език е завършил семестриално и е  неправоспособен..Един учител по професионална подготовка е с  ІІ ПКС, директор - с  ІІ ПКС. В екипа има училищен психолог. Непедагогическият  персонал включва 6,5 служители .  

 

3.2. Материални ресурси:

Професионалната гимназия разполага с  8 кабинета за теоретично обучение, от които 1 – компютърен и 1 –интерактивен; една учебна работилница,  един физкултурен салон с фитнес-зала и тенис-зала, спортна площадка за спорт на открито за футбол и баскетбол, 4 административни кабинета, училищна библиотека. Училището ползва и учебна база, която е създадена през 2008 год.и е съвременно обурудвана на територията на МТГ”Делфин” АД за провеждане на учебна и производствена практика. За учениците фирмата осигурява безплатно облекло и безплатен транспорт от училище до базата.

 

3.3. Финансови ресурси

Издръжката на един ученик по професия Корабен монтьор  и  професия Монтьор на подемно-транспортна техника – 2124лв.

Средната работна заплата в училището е  605.58 лв.

Средната работна заплата за педагогическия персонал  е  686.32 лв.

Средната работа заплата за административен персонал е  461.76. лв.

Средства от собствени приходи  има..

 

4. Изследвани области, критерии и показатели, скала на оценяване.

Самооценката на гимназията се извършва в области и критерии, посочени в Заповед РД-09-872/29.06.2012год. на Министъра на образиванието и науката и утвърдени в Приложение 2.

 

5. Резултати от самооценяването по области

Проведеното самооценяване се  извърши въз основа на доказателствени материали, разработени от членовете на Комисия за оценяване на качеството на професионалното образование и обучение.

 

ОБЛАСТ 1 : УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ – 20.7 точки( 15,75)

Критерии:

1. Система за осигуряване качество на ПОО – 7,50 от 9.5 (3,75 точки)

2. Инвестиции в ПОО – 3,25 от 4,00 (2,75 точки)

3. Квалификационна дейност – 2,30 от 2,50  (2,3 точки)

4. Нормативно осигуряване – 2,90 от 3,00 (2.80 точки)

5. Училищен персонал –  4,75 от 6,00 (4.15 точки )

Получените резултати са получени въз основа на следните доказателствени материали:

-          3 анкетни  карти  , проведени с учители, в които са участвали 100%  от учителите;

-          10 справки;

-          7 чек-листа.

 

ОБЛАСТ 2 : УЧИЛИЩНА СРЕДА- 13 точки (13,25)

Критерии:

1. Индивидуална среда на ученика – 2.75 точки

2. Училището като социално място – 4.35 точки

3. Материално-техническа база – 7.75 точки

Получените резултати са получени въз основа на следните доказателствени материали:

-          3 анкетни  карти  ;

-          11 справки;

-          8  чек-листа.

 

ОБЛАСТ 3 : ОБУЧЕНИЕ И УЧЕНЕ – 24,9 точки (23,15)

Критерии:

1. Учебна дейност –7.5 точки

2. Оценяване и самооценяване – 2.8 точки

3. Взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик – 3.25 точки

4. Резултати от обучението – 4.40 точки

5. Надграждане на знания и умения - 5 точки

6. Педагогически постижения – 2.5 точки

Получените резултати са получени въз основа на следните доказателствени материали:

-          10 анкетни  карти ;

-          11 справки;

-          4  чек-листа.

 

 

ОБЛАСТ 4 : УЧИЛИЩНО ПАРТНЬОРСТВО – 10,85 точки (10,65)

Критерии:

1. Партньорство между преките участиници в училищното образование -

2. Външно партньорство -

-          10 анкетни  карти ;

-          11 справки;

-          1 чек-лист .

 

Според скалата крайната оценка е много добра – 69,70   точки.

При оценяването на качеството в ПГ „Св. Д. Солунски” за учебната 2012/2013 год. крайната оценка е била 62,80 точки. Най- голяма разлика има в област „Училищен мениджмънт” критерий  „Система за осигуряване качество на ПОО” -4,95 точки.  Изпълнени са предписанията от доклад-анализа за учебната 2012/2013 год. за работа в тази област, като през учебната 2013-2014 год. бяха разработени задълбочено: Училищна програма за повишаване на качеството,Вътрешна система за осигуряване на качеството, Механизъм за мониторинг и контрол по утвърдени критерии.

 

6. Анализ на получените резултати:

 

В гимназията има разработена училищна стратегия за повишаване качеството на

предлаганото ПОО, съдържаща визия, приоритети, цели и дейности;  има разработени Правила за за повишаване качеството на професионалното образование.

Участваме активно в национални програми и проекти като : проект „Ученически практики” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с 2 учители и 9 ученици; Проект по ПМС 129 „Подпомагане на Физическото възпитание и спорта” с 1 учител; Проект на асоциация „Интегро” „Да направим училището привлекателно за ромските деца в селските региони с 1 учител и 20 ученици;Проект  „Училище за себеутвърждаване  и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ” с 4 учители и 38 ученици.

Управлението на бюджета се извършва при стриктно спазване на законовите разпоредби, икономически целесъобразно като на всяко тримесечие се извършва отчет пред Общо събрание от директора за изразходваните средства. Осигурени са всички нормативно регламентирани социални придобивки. Училището няма задължения.

           Квалификационната дейност за педагогическия персонал се осъществява на вътрешноучилищно и извънучилищно ниво. На  вътрешноучилищно ниво се осъществява в три методични обединения: на учителите по общообразователна подготовка , по професионална подготовка и на класните ръководители.Вътрешноучилищната квалификационна дейност се осъществи по следните теми:

  „Развитие на уменията и компетенциите  на  учителите за оценяване знанията на учениците” от учител, посетил  квалификационен курс   на извънучилищно ниво;

  „ Развитие на педагогическото  умение за  индивидуализация и диференциация на обучението” от директора.

Провеждане на открити уроци на тема „ Усъвършенстване качеството на обучението чрез използване възможностите на интерактивната дъска ” от петима учители.

 

            Извънучилищната квалификационна дейност е реализирана чрез провеждане на          семинар за всички учители на тема: ”Разработване,внедряване и използване на интерактивни форми и методи в процеса на обучение“ с лектор от Раабе България.

 

                 Индивидуално участие на учителите в квалификационни форми:

"Превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви" – 5 учители  по проект”Квалиикация на педагогическите специалисти” – 50% от педагогическия персонал;

"Обучение на педагогическите специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяване на ученици" – 1 учител по проект”Квалиикация на педагогическите специалисти”  – 10% от педагогическия персонал;

„Повишаване квалификацията на помощник-директора по учебната дейност" – 1 помощник-директор по учебната дейност  по проект”Квалиикация на педагогическите специалисти”  – 10% от педагогическия персонал.

„Методи и форми за оценяване по професионална подготовка” – 3 учители.

 Относителен дял на учители,   участвали в извънучилищната квалификационна дейност - 100% .

 

                 Спазват се всички изисквания на нормативните документи относно правилното съхраняване на документацията.

Има разработени правила за назначаване и съкращаване  на персонал и Вътрешни правила за   работна заплата.

                  Училището разполага с много добра материално-техническа база. Осигурен е пропускателен режим, има охранителни камери на входа и в кабинетите. Образователно-възпитателният процес протича нормално,съобразно изискванията на ЗНП, ППЗНП Правилник за дейността на училището. Всички нормативни документи , необходими за осъществяване дейността на училището са предоставени в учителската стая, както и осигурен Интернет до всеки кабинет. Уроците се планират съгласно ДОИ. В преподаването по учебни предмети се използват интерактивни методи,   а при оценяването – различни форми.Учителите спазват изискванията на Наредба №3 за оценяването. Училището разполага с мултимедии във всеки кабинет, интерактивна дъска, която се използва от различни преподаватели, както за уроци за нови знания, така и за проверка на знанията. Голяма част от учениците могат да работят с интерактивната  дъска. В часовете учителите провеждат дискусии, дебати, решават казуси. Учителите създават атмосфера на доверие, могат да управляват поведението на  учениците, де следят за реда и спазването на Правилник за дейността на училището. Учениците имат изградени умения за работа в екип, най-вече при изпълнение на групови задания. Почти 70% от учениците участват в предлаганите форми на извънкласни дейности в училище: 38% в проект УСПЕХ, 9% в проект „Ученически практики”, 26%  в СИП .

        В област „Обучение и учене” резултатите от външно оценяване са ниски, задоволителни. Резултатите от ДЗИ са следните: по БЕЛ 82 % от завършилите в ДФО и 67% от завършилите в СФО са се представили успешно, а по  втори ДЗИ 41% от завършилите в ДФО и 50% от завършилите в СФО са се представили успешно Дипломираните ученици са :

59% от завършилите  12 клас ученици от ДФО и 62%  от завършилите  12 клас ученици   от СФО. Резултатите от Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация  са : 71% придобили свидетелство за професионална квалификация от ДФО и 38% - ученици от СФО. От завършилите ученици 40.% са реализирани по специалността, а останалите – на пазара на труда. Един ученик продължава образованието си в   Технически университет Варна със специалност корабни машини и механизми.

               В област „Училищно партньорство”има изградени добри взаимоотношения между преките участници в училищното образование – изградени са методическите обединения, осъществява се междупредметна връзка, работи се с родителите на учениците.Гимназията осъществява добро взаимодействие с институциите в системата на

Народната просвета, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местно

самоуправление.

 

Създадената училищна комисия за борба с противообществените прояви изгради свой метод на работа, който се отразява положително върху работата с проблемни ученици. Работи се усилено за превенция на противообществените прояви и недопускане на агресивно поведение в училище.

 

6.1. Постижения и добри практики в гимназията :

Учениците от гимназията участват активно в извънкласните дейности като тенис на маса, компютърна анимация, приложни изкуства и предприемачество.След приключване на дейностите по проект „Ученически практики” на четирима ученици бе отправено  предложение за работа в МТГ”Делфин”АД.Фирмата предлага реални работни места за провеждане на производствената практика на учениците от 11 и 12 клас.Всяка година фирмата предлага работни места по специалността на успешно завършилите обучението си  ученици след подбор.

Училището предлага и обучение в самостоятелна форма за възрастни, което дава възможност на много хора да придобият желаното образование и да защитят работните си места.

 

6.2. Области, нуждаещи се от подобрение

В област „Обучение и учене” по критерий „Резултати от обучението” е необходимо   да се работи по целенасочено и качествено за постигане на по-добри резултати от външно оценяване на Държавните зрелостни изпити  и Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация като се използват от учителите подходящи методи и форми на обучение и като се мотивират учениците за активно участие в подготовката за покриване на ДОИ  по всички предмети. По –голяма отговорност и по качествена  самоподготовка за изпита по теория на професията. Да се увеличи относителния дял на дипломираните ученици  и учениците, придобили свидетелство за професионална квалификация през майска сесия. Да се мотивират учениците за участие в олимпиадата по техническо чертане. Да се повиши седмичния брой часове за индивидуална работа с изоставащи ученици в часовете за консултации.

            В област: „Училищно партньорство” да се създаде по-голяма заинтересованост на родителите към училищните проблеми и да се увеличат контактите между учители и родители.

 

7. Приоритети за следващо самооценяване

       Работата  на педагогическият колектив да се съсредоточи приоритетно  върху повишаване на мотивацията за учене на учениците като един от основните фактори за успешен резултат в учебно-възпитателната работа. При добра мотивация и качествена самоподготовка ще бъдат постигнати  по-добри резултати на Държавните зрелостни изпити и Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация.Затова е необходимо да се  подпомогнат учениците за по - сполучлив избор на втори ДЗИ и се мотивират  за постигане на ДОИ  чрез използване на разнообразни методически форми и похвати за повишаване на резултатите от външно оценяване.

Особено благодатни за успешно организиране на учебната дейност са социалните мотиви. Ученикът   живее в различни формални и неформални групи и съзнателно или не  съпоставя своите действия и оценки с тези на съучениците си, като се стреми да изяви своя определена жизнена позиция.

 

 

8. Резюме от доклада

След проведената самооценка и извършен задълбочен анализ на резултатите комисията направи следния извод:

Професионална гимназия „Св. Димитър Солунски” е училище, в което има изградени добри практики за преподаване и учене и формирана положителна среда на взаимодействие между учители и ученици. Притежава много добра материално-техническа база и квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Качеството на обучение е на добро  ниво и съобразено с ДОИ, ЗНП и ППЗНП. Над 70% от завършващите ХІІ клас се реализират на пазара на труда.

Професионална гимназия „Св. Димитър Солунски”   се   утвърждава като конкурентоспособно и предпочитано училище, стремящо се чрез висококвалифицирани преподаватели и специалисти да формира знания и професионални умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда и реализация в пазарната икономика, да възпитава уважение към гражданските права и отговорности.

 

Областта, в която трябва да се съсредоточи работата в бъдеще е обучение и учене за постигане на по-високи резултати от външно оценяване.

 

9. Приложение към доклада:

Приложение №1 – Примерни количесвени показатели за средата, в която функционира

ПГ”Св.Димитър Солунски”гр.Белослав

Приложение №2 – Области и критерии за самооценяване на ПГ „Св. Д. Солунски”     с приложени таблици,анкети,чек-листове,справки.

 

Дата на изготвяне  на доклада: 20.09.2014 год.

 

 

 

Председател на Комисия по самооценяване:  Илиана Михайлова

 

     Членове:

  1. инж. Снежанка Филиповска
  2. инж. Весиле  Зейнун