ПГ"Свети Димитър Солунски"
гр. Белослав, кв. "Акации"
тел. 05112/25-69
е-mail: beloslav_pgs@abv.bg
 • Профил на купувача Профил на купувача

  Списък с обществени поръчки

 • Спортен календар Спортен календар

  Спортен календар-2019-2020

 • Самооценка Самооценка

  Самооценяване Организиране на самооценяването

 • Достъп до обществена информация Достъп до обществена информация

  Вътрешни Правила Вътрешни правила за повторно ползване  Електронен адрес: beloslav_pgs@abv.bg Лице за контакт: Росица Демирова-завеждащ административна служба тел.05112-25-69

 • Документи Документи

  Правилник за дейността Етичен кодекс Стратегия за развитие Отчет-стратегия Мерки за повишаване на качеството Програма за превенция на ранното напускане Програма за предоставяне на равни възмож

 • Обществен съвет Обществен съвет

  правилник за създаването,устройство и дейността на обществените съвети заповед обществен съвет покана покана за учредително събрание заповед състав обществен съвет покана заседание  протоко

 • Бюджет Бюджет

  Отчет бюджет Бюджет 2017 Отчет Бюджет I тримесечие Протокол общо събрание Отчет Бюджет II тримесечие Протокол общо събрание II Отчет Бюджет III тримесечие Протокол общо събрание III Протокол о

 • Прием след 7-ми клас Прием след 7-ми клас

  График_2019_2020 Работно време на комисия по прием: Всеки работен ден от 8.00-16.30 съгласно график утвърден със                Заповед № РД-09-1709/29

 • Риск- регистър Риск- регистър

  Стратегия за управление на риска Риск-Регистър

 • Механизъм за съвместна работа на институциите Механизъм за съвместна работа на институциите

  Междуинституционален механизъм   Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112 Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на де

 • Самостоятелна форма на обучение Самостоятелна форма на обучение

  График СФО ноември График СФО Март График СФО Майска сесия График СФО юли

 • Проект Проект

  Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) 1.&n

 • Индикативен списък на услуги Индикативен списък на услуги

  Преместване на ученици в държавните и общински училища Издаване на диплома за средно образование. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за  допускане до ДЗИ Издаване на служ

 • Медиация Медиация

  Програма училищна медиация Правилник за дейността на ЦМУ

 • Защита на лични данни Защита на лични данни

  Вътрешни правила и процедури за осигуряване на мерки ЗЛД Инструкция по ЗЗЛД

 • Противодействие на училищния тормоз Противодействие на училищния тормоз

  Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование План за противодействие на тормоза

 • Графици Графици

  график класни работи график консултации график контролни работи