ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПГ "Свети Димитър Солунски" гр. Белослав е партньор на МОН по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове - https://www.mon.bg/bg/100925. Начало на проекта - 28.05.2021 г.

По горепосочения проект, на гимназията са предоставени 13 броя преносими компютри Dell Latitude 3190 Education 2-in-1, които ще се ползват от нуждаещи се ученици при провеждане на електронно обучение.

С получаването на тези устройства, ПГ "Свети Димитър Солунски" гр. Белослав е технически обезпечена да посрещне нуждите на учениците за устройства, с които безпроблемно да се осъществява учебния процес,в условията на дистанционно обучение.