ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

"Твоят час"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)