ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Документи

 

2023 - 2024г. 

 

 График приемно време - Директор

 Заповед вътрешни правила информационна сигурност и план за действие при киберинциденти  

План за действие при киберинциденти, за връщане на системите в предишното им състояние и за техническа профилактика на устройствата на ПГ "Св. Димитър Солунски"

        Правила за мрежова и информационна сигурност на ПГ "Свети Димитър Солунски"

  Правилник за дейността на училището за учебната 2023-2024г.

 

Прикачени документи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвимите групи 2023/2024г.
Правилник за вътрешния трудов ред на ПГ "Св. Димитър Солунски" 2023/2024г.
Политика за развитие на училищната общност в ПГ "Св. Димитър Солунски" 2023/2024г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГ "Св. Димитър Солунски" 2023/2024г.
Вътрешни правила за отпускане на стипендии на учениците в ПГ "Св. Димитър Солунски" 2023/2024г.
Етичен кодекс за поведение на учителите, служителите, работниците и учениците в ПГ "Св. Димитър Солунски" 2023/2024г.
Политика за изграждане на позитивен организационен климат 2023/2024г.
Политика за позитивна дисциплина през 2023/2024г.
Насоки за работа на ПГ "Св. Димитър Солунски" през 2023/2024г. в условията на COVID-19
Правила за използване на електронен дневник 2023/2024г.
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите 2023/2024г.
Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците 2023/2024г.
Училищен план за противодействие на училищния тормоз 2023/2024г.
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците 2023/2024г.
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците 2023/2024г.
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024г.
План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2023/2024г.
План за действие на служителите при инциденти, които застрашават живота, физическото и психическото здраве на учениците 2023/2024г.
План-програма за безопасност на движението по пътищата 2023/2024г.
Мерки и дейности за преодоляване на проблемите и подобряване на резултатите от образователно- възпитателния процес през учебната 2023/2024г.
Училищна програма за повишаване качеството на образование 2023/2024г.
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2023/2024г.
Вътрешни правила за предоставяне на административни услуги 2023/2024г.
Вътрешни правила за защита на личните данни 2023/2024г.
Годишен план 2023-2024г.
Разписание на учебните часове за II - ри срок на учебната 2023/2024г.
График за консултации - II - ри срок на учебната 2023/2024г.
График изходни нива и контролни работи - II - ри срок на учебната 2023/2024г.
График за класни работи - II - ри срок на учебната 2023/2024г.
Форми на обучение 2023.2024г.
Правилник за дейността на ПГ "Свети Димитър Солунски" 2023/2024г.
План за защита при бедствия и аварии на пребиваващите в ПГ ''Св. Димитър Солунски" 2023/2024г.
Учебен план XII "б"" клас
Учебен план XII "а"" клас
Учебен план XI "б"" клас
Учебен план XI "а"" клас
Учебен план X "а"" клас
Учебен план IX "б"" клас
Учебен план IX "a" клас
Учебен план VIII "б" клас
Учебен план VIII "a" клас
График за провеждане на производствена практика
Училище за родители
Стратегия за развитие на ПГ "Св. Димитър Солунски" 2021-2025г.