ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Документи

 

2022 - 2023г. 

 

           Заповед вътрешни правила информационна сигурност  

        Правила за мрежова и информационна сигурност на ПГ Св.Д.Солунски

        Правилник за дейността на ПГ "Свети Димитър Солунски" 2022-2023г.

 

 

Прикачени документи

График - разписание на учебните часове за II - ри срок на учебната 2022/2023г.
Правилник за дейността на ПГ "Свети Димитър Солунски" 2022-2023 година
Правилник за дейността на ПГ "Свети Димитър Солунски" 2022-2023 година
Учебен план XI "б" клас
Учебен план ХII "a" клас
Учебен план VIII "a" клас
Учебен план XI "a" клас
Учебен план X "б" клас
Учебен план X "a" клас
Учебен план IX "a" клас
Учебен план VIII "б" клас
Политика за позитивна дисциплина
Политика за изграждане на позитивен организационен климат
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Етичен кодекс за поведение на учителите, служителите, работниците и учениците в ПГ "Св. Димитър Солунски"
Правила за използване на електронен дневник
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите
Годишен план 2022-2023г.
Правила за условията, реда и критериите за получаване на стипендии
План за действие на служителите при инциденти, които застрашават живота, физическото и психическото здраве на учениците
Форми на обучение
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвимите групи
План на дейностите по безопасност на движението по пътищата 2022-2022г.
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците
Училищен план за противодействие на училищния тормоз
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка
Мерки и дейности за преодоляване на проблемите и подобряване на резултатите от образователно- възпитателния процес през учебната 2021/2022 година
Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците
Училищна програма за повишаване качеството на образование
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Политики за подкрепа на личностното развитие на учениците
График входни нива и контролна работа
График за класна работа
График за консултации
План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2022-2023г..
Правилник за вътрешния трудов ред
График за провеждане на производствена практика
Училище за родители
Стратегия за развитие на ПГ "Св. Димитър Солунски" 2021-2025г.