ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Документи

 

2021 - 2022 г. 

 

           Заповед вътрешни правила информационна сигурност 

        Правила за мрежова и информационна сигурност на ПГ Св.Д.Солунски

        Правилник за дейността на ПГ "Свети Димитър Солунски" 2021-2022 г.

Прикачени документи

Правилник за вътрешния трудов ред
Учебен план 10 Б клас
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Училищна програма за повишаване качеството на образование
Единни училищни правила за действие в случаи на тормоз сред учениците
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда
Мерки и дейности за преодоляване на проблемите и подобряване на резултатите от образователно- възпитателния процес през учебната 2021/2022 година
Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка
Училищен план за противодействие на училищния тормоз
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците
Мерки и дейности за преодоляване на проблемите и подобряване на резултатите от образователно-възпитателния процес 2020-2021 г.
План на дейностите по безопасност на движението по пътищата 2020-2021 г.
План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2020-2021 г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвимите групи
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2021-2022
Учебен план 12 А клас
Учебен план 11 А клас
Учебен план 10 Б клас
Учебен план 10 А клас
Учебен план 9 Б клас
Учебен план 9 А клас
Учебен план 8 А клас
Форми на обучение
План за действие на служителите при инциденти, които застрашават живота, физическото и психическото здраве на учениците
График за консултации
Правила за условията, реда и критериите за получаване на стипендии
Годишен план 2021-2022 г.
График за провеждане на производствена практика
Училище за родители
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите
Правила за използване на електронен дневник
Етичен кодекс за поведение на учителите, служителите, работниците и учениците в ПГ "Св. Димитър Солунски"
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитие на ПГ "Св. Димитър Солунски" 2021-2025г.
Политика за изграждане на позитивен организационен климат
Политика за позитивна дисциплина
Политики за подкрепа на личностното развитие на учениците