ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Документи

Прикачени документи

График за провеждане на производствена практика
ДЗИ август-септември 2020-2021 г.
Учебна програма 2-ри срок
Училище за родители
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите
Инструкция за работа в условията на COVID-19
Правила за условията, реда и критериите за получаване на стипендии
Форми на обучение
Правила за използване на електронен дневник
График за консултации
Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда
Заповед за работа в ПГ "Св. Димитър Солунски", в условията на COVID-19
Етичен кодекс за поведение на учителите, служителите, работниците и учениците в ПГ "Св. Димитър Солунски"
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Мерки за повишаване на качеството на образованието 2020-2021
Стратегия за развитие на ПГ "Св. Димитър Солунски" 2021-2025г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвимите групи
Програма за повишаване качеството на образованието
Политика за изграждане на позитивен организационен климат
Политика за позитивна дисциплина
Политики за подкрепа на личностното развитие на учениците
Учебен план за 11 А клас
Учебен план за 10 А клас
Учебен план за 9 Б клас
Учебен план за 9 А клас
Учебен план за 8 Б клас
Учебен план за 8 А клас
План за работата на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 2020-2021 г.
План на дейностите по безопасност на движението по пътищата 2020-2021 г.
Мерки и дейности за преодоляване на проблемите и подобряване на резултатите от образователно-възпитателния процес 2020-2021 г.
План на комисия по безопасни условия на труд и гражданска защита
Годишен план 2020-2021 г.
Правилник за дейността 2020-2021 г.