ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Административни услуги

Прикачени документи

Заявление за заминаване в чужбина
Заявление за записване след VII клас
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация
Издаване на Удостоверение за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование
Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до ДЗИ
Издаване на диплома за средно образование
Преместване на ученици в държавните и общински училища