ПГ "Св. Димитър Солунски"
Професионална гимназия в град Белослав

Защита на личните данни

ПГ „Св. Димитър Солунски“ гр. Белослав има удоволствието да Ви информира за успешно приключила имплеметация на ОРЗД ( Общ регламент относно защитата на данните), чрез внедряване на правилата и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с Регламента. Във връзка с изискванията на ОРЗД ПГ „Св. Димитър Солунски“ гр. Белослав предприе редица административно-организационни и технически мерки и осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (General Data Protection Regulation), Закона за защита на личните данни, както и другите европейски и български нормативни актове в областта на защитата на личните данни.

 

  Съобщение за Поверителност

  Политика за защита на личните данни